พ่ายเสน่ห์นางซิน มนพัทธ์

ISBN:

Published:


Description

พ่ายเสน่ห์นางซิน  by  มนพัทธ์

พ่ายเสน่ห์นางซิน by มนพัทธ์
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | | ISBN: | 7.51 Mb

‘ซินเดอเรลลา’ หญิงสาวผูอาภัพ เธอกำพรา ถูกกลันแกลงและใชงานเยียงทาสจากอมตะเทพนิยาย กอใหเกิดจินตนาการรักแสนหวานซินเดอเรลลาไดไปงานเลียงและพบกับเจาชาย ทวานางซินฯ ในเรืองนีกลับคิดตาง เธอปรารถนาเพียงชีวิตทีเรียบงาย ทวาสวรรคกลับสง เขา ผูชายทีเพียบพรMore‘ซินเดอเรลล่า’ หญิงสาวผู้อาภัพ เธอกำพร้า ถูกกลั่นแกล้งและใช้งานเยี่ยงทาสจากอมตะเทพนิยาย ก่อให้เกิดจินตนาการรักแสนหวานซินเดอเรลล่าได้ไปงานเลี้ยงและพบกับเจ้าชาย ทว่านางซินฯ ในเรื่องนี้กลับคิดต่าง เธอปรารถนาเพียงชีวิตที่เรียบง่าย ทว่าสวรรค์กลับส่ง เขา ผู้ชายที่เพียบพร้อมราวกับเจ้าชาย แต่มาในคราบ ‘คนขับรถ’Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "พ่ายเสน่ห์นางซิน":


bankmodeli3d.pl

©2010-2015 | DMCA | Contact us